Departamento ng Kapaligiran ng San Francisco  (San Francisco Department of the Environment) 

Paano ako makakakuha ng mga benepisyo para sa mga regular na nagbibiyahe para sa trabaho na ibinibawas bago kaltasin ang buwis (pre-tax commuter benefits)?

Tanungin ang inyong taga-empleyo o ang kinatawan ng human resources (departamentong nangangalaga sa mga empleyado) tungkol sa mga benepisyo para sa mga regular na nagbibiyahe para sa trabaho.

Itinatakda sa maraming taga-empleyo sa San Francisco na mag-alok ng mga benepisyo para sa mga regular na nagbibiyahe para sa trabaho. Pinahihintulutan ng IRS ang sinumang taga-empleyo na mag-alok ng mga benebisyo para sa mga nagbibiyahe na ibinabawas bago kaltasin ang buwis.

Kung hindi nag-aalok ng benepisyo para sa mga nagbibiyahe ang inyong taga-empleyo, kontakin ang Departamento ng Kapaligiran (Department of Environment) ng San Francisco sa telepono (415-355-3727) o sa email para sa karagdagang impormasyon.

Alamin pa ang tungkol dito >

detail tr cbo margin jpg

Take our survey

Hello!

Help us improve your experience on this website. Please complete this 2-minute survey. To thank you for completing the survey, you will be eligible to win one of three $25 Amazon gift cards.

city seal png